Welkom » Blog en berichten » Kenmerken van de eerste christengemeenten.

Kenmerken van de eerste christengemeenten.

Uit de vele gesprekken die Evelien en ik hebben gevoerd over het gebrekkige onderwijs in veel kerken, ontstond de overtuiging dat het onderwijs meer praktisch gemaakt moest worden. We spraken steeds vaker over “the school for life”. Eindelijk, na vele jaren, vindt ook God dat we klaar zijn om handen en voeten te geven aan het stuk onderwijs dat het ook jou mogelijk maakt deel te krijgen aan een meer dan voortreffelijke weg.

Kerken/gemeenten dragen nog maar weinig kenmerken van de eerste gemeenten.

Na een jarenlange rondgang langs een aantal kerkelijke gemeenten en gesprekken met christenen uit diverse denominaties, zijn we tot de conclusie gekomen, dat vele kerken/gemeenten geen afspiegeling vormen van de eerste christengemeenten. Laten we Gods Woord maar eens laten spreken over de kenmerken van die eerste christengemeenten.  

Kenmerken eerste christengemeenten.

Ik heb hier de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.

Handelingen 2: 42   Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één ​familie. Ze kregen van de ​apostelen​ uitleg over ​Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te ​bidden​ en om met elkaar het brood te delen..

Handelingen 2:46 Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk.  

1 Korintiërs 14:26 Vrienden, wat ik jullie wil zeggen, is dit: Als jullie bij elkaar komen, gebeurt er van alles. Er worden liederen gezongen, en er wordt uitleg gegeven over het geloof. Sommige mensen vertellen over de bijzondere ervaringen die God hun geeft. Anderen spreken in vreemde klanken, en weer anderen leggen uit wat die klanken betekenen. Maar bedenk altijd dat die dingen jullie moeten helpen om elkaars geloof sterker te maken.

Efeziërs 5:18-21 Probeer te begrijpen wat de ​Heer​ wil, denk goed na. En drink niet te veel ​wijn, want dan ga je zeker domme dingen doen. Laat in plaats daarvan de ​heilige​ Geest​ je van binnen vullen. Zing liederen voor elkaar, liederen om God te eren. Ja, zing alle liederen die de ​heilige​ Geest​ je laat zingen. Zing en juich voor de ​Heer​ met heel je ​hart! Jullie horen bij de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. Daarom moeten jullie God, jullie Vader, steeds voor alles danken. Wees gehoorzaam aan elkaar uit eerbied voor ​Christus.

1 Tessalonicenzen 5:14-15 Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijkse werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek hen dan moed in. Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen. Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar wees goed voor elkaar en voor iedereen.

Handelingen 5:12 De gelovigen kwamen steeds bij elkaar in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. En het volk had veel waardering voor hen. Toch durfde niemand zich bij hen aan te sluiten. De apostelen deden veel wonderen voor de mensen.

Handelingen 5:16  Ook uit de steden rondom Jeruzalem kwamen veel mensen naar de apostelen toe. Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade geest in zich hadden. Die werden allemaal beter gemaakt. Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op draagbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden door zijn schaduw.

Kort en bondig meen ik de volgende kenmerken van de eerste christengemeente te mogen destilleren:

  • geestelijk onderwijs
  • met elkaar eten en het Heilig Avondmaal vieren
  • gezamenlijk gebed
  • betrokkenheid met elkaar, onderlinge zorg en dienstbetoon
  • onderlinge bemoediging en correctie
  • samenkomsten waarbij ieder een aandeel heeft
  • het functioneren van geestelijke gaven
  • genezingen en andere wondertekenen verrichten
  • getuigende instelling tegenover buitenstaanders

Ook het karakter van God kent meerdere aspecten.

Het doet ons verdriet te  moeten stellen dat het onderwijs binnen vele kerken/gemeenten ernstig te kort schiet. De verkondiging belicht veelal slechts één aspect van het karakter van God. Er wordt veel gepredikt over de Liefde van God, terwijl de kant van Zijn rechtvaardigheid onderbelicht blijft. Daarmee verzuimt de kerk/gemeente handvatten aan te reiken je geloof ook in je dagelijks leven te kunnen toepassen. Door dat onvolledige onderwijs ontbreekt ook het zicht de weg die ertoe zal leiden dat je deel kunt krijgen aan de vele beloften die God ook voor jou apart heeft gezet.

School voor het leven.

Uit de vele gesprekken die Evelien en ik hebben gevoerd over het gebrekkige onderwijs in veel kerken, ontstond de overtuiging dat het onderwijs meer praktisch gemaakt moest worden. We spraken steeds vaker over “the school for life”. Eindelijk, na vele jaren, vindt ook God dat we klaar zijn om handen en voeten te geven aan het stuk onderwijs dat het ook jou mogelijk maakt deel te krijgen aan een meer dan voortreffelijke weg.

Bij het onderwijs hoe je ook kunt omzien naar elkaar zullen we vaak terugblikken op de manier waarop de eerste christengemeenten functioneerden.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Willem
2 maanden geleden

Ronny, bedankt voor jouw reactie. Ik zal zeker de tijd nemen jouw website te bezoeken. Wie weet wat we nog voor elkaar kunnen betekenen.

Ronny GAYTANT
2 maanden geleden

Wij vinden het leuk om studie te maken over de eerste christenen. Onze site kan u helpen bij ernstige Bijbelstudie voor huisgemeenten zoals die er waren in het begin. https://biblespace.org